Požarna preventiva predstavlja pomemben del nalog, ki jih mora v lokalni skupnosti izvajati gasilska enota.
Požarna preventiva je niz dejavnosti, ki služijo preprečevanju nastankov požarov in škodljivih posledic požarov, kjer ima pomembno vlogo tudi lokalno pristojna gasilska enota. Dejavnosti gasilskih enot na področju požarne preventive zahteva formalno Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005 ), ki med naloge gasilstva uvršča tudi preventivne dejavnosti. Požarno preventivne aktivnosti gasilske enote obsegajo pregled požarnega okoliša, preventivne preglede objektov, izvajanje nadzora nad javnim hidratnim omrežjem (v sodelovanju in vnaprejšnjem dogovoru z lokalno pristojnimi službami), sprejem in pregled požarnih načrtov, pomoč in sodelovanje pri izvajanju vaj evakuacije, pomoč in svetovanje krajanom na področju požarne preventive ipd. Pomembne požarno preventivne aktivnosti lahko z opozarjanjem na nevarnost nastanka požara gasilska enota izvaja tudi v sušnem obdobju.

Nesreče so lahko zelo različne, za vse pa velja naslednje:

 • skušajmo ohraniti mirno kri
 • če je le mogoče, skušajmo pomagati sebi in drugim
 • najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče
 • če presodimo, da situacije ne bomo mogli rešiti sami, nemudoma pokličimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.

Številko 112 pokličite:

 • če potrebujete nujno medicinsko pomočpomoč gasilcevnujno veterinarsko pomoč,pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko kličete na številko 112, operaterju povejte:

 • KDO kliče
 • KAJ se je zgodilo
 • KJE se je zgodilo
 • KDAJ se je zgodilo
 • KOLIKO je ponesrečencev
 • kakšne so POŠKODBE
 • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave …)
 • kakšno POMOČ potrebujete.

Ne pozabite! Pri večini nesreč je čas najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj storite vse, kar znate in zmorete.

Alarmiranje se organizira kot enoten sistem, ki ga bo možno upravljati na državni, regionalni in lokalni ravni. Za delovanje sistema javnega alarmiranja skrbijo občine, Uprava RS za zaščito in reševanje pa za njegovo organizacijo in delovanje na državni in regionalni ravni. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo za širše okolje nevarno dejavnost, morajo na svoje stroške organizirati in vzdrževati alarmni sistem glede na nevarnost, ki jo povzročajo.
Vlada je z Uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. l. RS, št. 105/07), z dne 19. 11. 2007 potrdila enotne znake za alarmiranje ob nevarnostih na območju države. Z isto uredbo je določila tudi enotno številko za klic v sili – 112.

1. OPOZORILO NA NEVARNOST – enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč.

 

2. NEPOSREDNA NEVARNOST – zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.

 

3. KONEC NEVARNOSTI – enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.

4. PREIZKUS SIREN je vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri in je enak znaku za konec nevarnosti!

Na območjih občin Brežice, Krško in Sevnica ter Hrastnik in Trbovlje velja poseben znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti nesreče s klorom.

2a. NEPOSREDNA NEVARNOST NESREČE S KLOROM – zvok sirene, ki traja 100 sekund: 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, 40-sekundni enoličen zvok sirene in 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, se uporabi ob uhajanju klora v okolje.

Uporabite osebna zaščitna sredstva. Takoj se umaknite v višje kraje v smeri proti vetru.

Posebni znak se uporablja na območjih občin Brežice, Krško, Sevnica, Hrastnik ter Trbovlje.

2b. NEPOSREDNA NEVARNOST POPLAVNEGA VALA – zavijajoč zvok sirene, ki traja 100 sekund: 4-sekundni intervali zvoka sirene z vmesnimi 4-sekundnimi premori, se uporabi ob prelivanju ali porušitvi pregrade na jezu vodne elektrarne.

Takoj zapustite ogroženo območje in se umaknite nad označeno raven, ki jo lahko doseže poplavni val.

Posebni znak se uporablja na območjih občin Muta, Vuzenica, Podvleka-Ribnica ter Radlje ob Dravi.

Da imamo zagotovljeno požarno varnost potrebujemo tehnično brezhibne naprave in nekaj znanja o plinu in uporabi plina. Že pri nakupu zahtevajmo od prodajalca osnovne varnostne napotke in natančno preberimo priloženo navodilo za uporabo in vzdrževanje. Priključitev plinskih naprav prepustimo strokovnjaku, ki naj opravlja tudi redne servisne preglede.

Ne shranjujmo in ne uporabljamo plinskih jeklenk v kletnih prostorih!
 

Propan-butan je težji od zraka, zato se useda k tlem. Pazimo tudi, da se jeklenka ne segreje, zato naj bo najmanj 1,5 m od vira toplote. Pred priključevanjem plina preverimo tesnila z milnico.

Preizkušanje tesnil plinske jeklenke z vžigalico je lahko usodno!
 
UKREPANJE PRI UHAJANJU PLINA V PROSTOR
Plin je brez barve in vonja, zato mu umetno dodajajo snov, da ga v primeru uhajanja hitro zavonjamo (smrad). Pri vsakem sumu, da plin uhaja oziroma pušča, najprej odpremo okna in vrata, da zmanjšamo koncentracijo plina v prostoru. Nato poskušamo ugotoviti, od kod plin uhaja in ga zapremo. Nemudoma pokličemo dežurnega v plinarno in gasilce na številko 112. Zaradi nevarnosti eksplozije ne smemo prižigati ali ugašati luči, odstranimo tudi vse ostale potencialne vire vžiga, sami pa ostanemo na varni razdalji. O uhajanju plina obvestimo še ostale sostanovalce.UKREPANJE OB POŽARU NA PLINSKI NAPRAVI
Če pride do požara, takoj obvestimo gasilce na številko 112. Sami poskusimo zapreti dotok plina. Če je požar še začetni fazi, ga poskušamo pogasiti sami – uporabimo priročna gasilna sredstva ali gasilni aparat na prah ali CO2.

Gašenje

 • Ob požaru ne postanite panični.
 • Ob požaru takoj obvestite center za obveščanje na telefonsko številko 112.
 • Začetni požar lahko pogasite sami s priročnimi gasilnimi sredstvi z vodo, peskom, pokrovko ali odejo.
 • Če vam požara ne uspe pogasiti s priročnimi gasilnimi sredstvi, uporabite ročni gasilni aparat.

Ukrepi pri gašenju požara

 • Ob požaru v večstanovanjskih, predvsem visokih objektih, je največja nevarnost dim na stopnišču, ki otežuje ali celo onemogoča umik iz objekta. V tem primeru v prostoru, kjer ste, z mokrimi krpami zatesnite spodnji del vrat in v stanovanju počakajte na pomoč.
 • Če dim ni preveč gost, lahko dihala delno zaščitite tako, da si daste pred usta moker robec ali krpo.
 • Ko pridejo gasilci, jih takoj opozorite nase. Vedite pa, da vsako odpiranje oken ali vrat pripomore k širjenju požara, predvsem dima.

Splošni preventivni ukrep

 • Na stopnišču ne odlagajte gorljivih materialov, predvsem pa ne vnetljivih tekočin in plinov.
 • izklopite grelno površino
 • gorečo posodo pokrijte s pokrovko oziroma mokro krpo (krpo moramo pred tem oviti tako da iz nje ne teče voda!!)
 • če ognja ne zadušite s pokrovko ali mokro krpo, gasite z gasilnim aparatom
 • V NOBENEM PRIMERU NE GASITE Z VODO!
 • NE PRENAŠAJTE GOREČE POSODE
 • Če gašenje ne uspe, takoj pokličite regijski center za obveščanje na telefon 112
 • Aparat oziroma napravo odklopite iz električnega omrežja
 • Gasite z gasilnim aparatom
 • Če vam ne uspe ali nimate s čim gasiti, pokličite regijski center za obveščanje na telefon 112
 • Če ste gorečo napravo popolnoma izklopili iz električnega omrežja (glavno stikalo, varovalka) in ni v bližini nobene druge naprave pod napetostjo lahko gasite tudi z vodo, saj s tem preprečujete možnost širitve požara na druge predmete oziroma prostore

Pri obilnih padavinah in visokega vodostaja rek se poveča nevarnost poplav.

V nadaljevanju se nahaja nekaj uporabnih povezav, ki vam nudijo nekaj nasvetov.

V primeru, da je ogroženo človeško življenje oz. potrebujete pomoč reševalnih služb ZiR pa se držite sledečih navodil:

KO KLIČETE NA ŠTEVILKO 112, OPERATERJU POVEJTE:

 • KDO kliče
 • KAJ se je zgodilo
 • KJE se je zgodilo
 • KDAJ se je zgodilo
 • KOLIKO je ponesrečencev
 • kakšne so POŠKODBE
 • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, poplava, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )
 • kakšno POMOČ potrebujete.

Ne pozabite! Pri večini nesreč je čas najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj storite vse, kar znate in zmorete.

Državna meteorološka in hidrološka služba  http://www.arso.gov.si/vode/opozorila/