Prostovoljni gasilec se mora za opravljanje nalog redno izobraževati, strokovno usposabljati in izpopolnjevati, širiti splošno razgledanost in razvijati tista znanja in veščine, ki so potrebna za učinkovito in strokovno opravljanje nalog. S strokovnim pristopom na intervencijah si povečujemo ugled in zaupanje javnosti.

Operativne naloge gasilstva, kot obvezne lokalne javne službe, ki nam jih nalaga zakon o gasilstvu so:

  • gašenje in reševanje ob požarih,
  • zaščita in reševanje oseb, živali, premoženja in okolja ob naravnih in drugih nesrečah,
  • tehnična in druga pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah ter
  • druge splošne reševalne naloge.