Beseda mentorja

Spoštovani!

S tem, ko sem postal mentor mladine se zavedam svoje vloge v svetu mladih gasilcev. Prizadeval si bom, da bom vzoren mentor, in si po najboljših močeh trudil prenesti vse znanje na vsakega posameznika, da preide v čin gasilca.

Za čim večjo motivacijo in delo mladih v gasilski organizaciji je potrebno nadaljevati in razvijati programe letovanj, taborjenj … Prav tako je potrebno pri občnih in državnih organih zagotoviti ustrezna finančna sredstva za mladinske programe. V bodoče moramo še naprej negovati ustaljene programe mladih v gasilski organizaciji, kot so društvo Mladi gasilec, razni kvizi, orientacije, vsakoletno srečanje Slovenske in Hrvaške mladine …

Na vseh nivojih moramo organizirati mladinske komisije in svete, ki bodo pripravljali ustrezne programe dela mladih in opozarjali, ter odpravljali pomanjkljivosti na tem področju.
Povezati se moramo z ravnatelji in učitelji osnovnih šol ter pripraviti programe, ki bodo mlade seznanjali z delom gasilske organizacije in jih navdušili za včlanitev v gasilska društva. Še naprej se moramo zavzemati za nadaljnje delo in aktivnosti društev Mladi gasilci, ki imajo velik prispevek pri širitvi požarnovarnostne kulture.

Zavzemati se moramo za vključitev ustreznih vsebin s področja gasilstva in požarnega varstva v učne programe osnovnošolcev in srednješolcev. Skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje bomo nadaljevali s prizadevanji za uvedbo izbirnega predmeta v osnovni šoli, ki bo zagotavljal temeljne vsebine zaščite in reševanja, ki bi morale biti sestavni del splošne vzgoje mladega človeka. Primerne programe moramo pripraviti tudi za vrtce.

Na področju dela mladih se moramo vključevati in sodelovati s podobnimi organizacijami v državi in izven nje. Sodelovati moramo na mladinskih gasilskih olimpijadah.
Intenzivno moramo pristopiti k pripravi mladinske gasilske olimpijade v Sloveniji.
Področje dela z mladimi je pomembno za obstoj naše organizacije, zato mora biti deležno posebne pozornosti tudi v bodoče.

Po Poslovniku o delu UO GZS ima Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije  naslednje naloge:

  • Spodbuja in razvija svobodno združevanje mladih gasilcev znotraj gasilske organizacije in pri osnovnošolcih;
  • Skrbi za strokovno-tehnični razvoj mladinskega članstva v gasilskih organizacijah;
  • Ustvarja pogoje za izvajanje programa za mladino v skladu s programom dela GZS in Kongresnimi usmeritvami;
  • Spodbuja in razvija sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in po svetu;
  • Pripravlja programska gradiva za vzpodbujanje dela mladih na področju gasilstva;
  • Organizira srečanja, tekmovanja in posvete za mlade gasilce.

 

S gasilskim pozdravom Na pomoč!                                                  GČ Andrej Kamič